gitとsubversionのコマンド対応表

備忘録がわりにいつも忘れてしまうgit(git-svn)とsubversionのコマンドの対応表をまとめました。

コマンド対比表

subversion git git-svn
更新 svn update git pull git svn rebase
コミット svn commit git add → git commit
git commit -a
(gitコミット後)
git svn dcommit
git push <url>
追加 svn add <file> git add
削除 svn rm <file> git rm <file>
移動 svn mv <file> git mv <file>
変更取り消し svn revert <file> git checkout <file>
ログ svn log git log
差分 svn diff git diff
スイッチ svn switch <url> git checkout <branch>
チェックアウト svn checkout <url> . git clone <url> . git svn clone <url> .
状態 svn status git status
ブランチ作成 svn copy <url> <url> git branch <branch> git svn branch <branch>
タグ作成 svn copy <url> <url> git tag <tag> git svn tag <tag>
マージ svn merge -r <rev1>:<rev2> <url> git merge <branch>

“gitとsubversionのコマンド対応表”の続きを読む